หัวข้อ :  คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.หาดใหม่ เปิดหลักสูตรใหม่ “ครูดนตรี-ออกแบบประยุกต์ศิลป์”
เมื่อวันที่ 19/05/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2558 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ครูดนตรี หลักสูตร 5 ปี) และสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนในภาคใต้ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรครู 5 ปี) หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญและทักษะด้านดนตรีอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับการฝึกทักษะด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพครูด้านดนตรีในอนาคต สำหรับสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะการออกแบบ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับงานด้านศิลปะ เพื่อออกแบบชิ้นงานให้มีความสร้างสรรค์และทันสมัย โดยมีอาชีพรองรับที่หลากหลาย อาทิ นักออกแบบประยุกต์ศิลป์ นักออกแบบกราฟิกดีไซน์ ช่างศิลป์ นักวาดภาพประกอบ ผู้สอนศิลปะ นักวิชาการศิลปะ ศิลปินด้านทัศนศิลป์ เป็นต้น ม.หาดใหญ่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.hu.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 074-200-300 หรือเข้าสมัครเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201551916301.doc
201551916302.jpg
201551916303.jpg
 
ทีมงาน