หัวข้อ :  “รณกฤต” นักกิจกรรม ผ่านคัดเลือก “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด”
เมื่อวันที่ 20/03/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
นายรณกฤต แก้วละเอียด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.หาดใหญ่ ผ่านคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสรรหา 'กุลบุตรและกุลธิดากาชาด' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาเยาวชนทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยให้สาธารณชนได้รับทราบ เกิดศรัทธาและให้การสนับสนุนภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสร่วมกับสภากาชาดไทย นายรณกฤต ตัวแทนเยาวชนจากภาคใต้ ที่ผ่านคัดเลือกได้ร่วมเข้าโครงการ “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” กล่าวประทับใจโครงการในครั้งนี้ว่า “เป็นโครงการที่คุ้มค่ามาก เพราะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตหลายอย่างที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกับเพื่อนต่างสถาบัน ได้ฟังประสบการณ์ดี ๆ ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากพี่ ๆ สภากาชาด ทำให้เรามีโลกทัศน์ในการมองโลกที่ดีขึ้น และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ก็จะนำความรู้และสิ่งดี ๆ ที่ได้ครั้งนี้ไปแบ่งปันในกลุ่มเพื่อน ๆ นักศึกษาต่อไป”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201551610461.doc
201551610462.jpg
 
ทีมงาน