หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 5 เรื่อง “ผลกระทบจากนโยบายการเมืองของรัฐบาลยิ่งลักษณ์”
เมื่อวันที่ 26/1/2555    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ            ความคิดเห็นของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้  เกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายการเมืองของรัฐบาลยิ่งลักษณ์   โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,196 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่  31 สิงหาคม – 3 กันยายน  2554  สรุปผลการสำรวจ ดังนี้

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  58.8)  อายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 40.9) รองลงมา  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 24.0)  และอายุ  18-19 ปี (ร้อยละ 20.4) ตามลำดับ นอกจากนี้         กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ  36.6)  รองลงมา  ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย , พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ  15.9 , 14.2 ,  และ 11.6  ตามลำดับ     

 

สรุปผลการสำรวจ

รศ. ทัศนีย์ ประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า  ประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.9 รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจ มีเพียงร้อยละ35.1 ไม่รู้สึกเช่นนั้น ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 37.7 เคยโดนตำรวจเรียกรับผลประโยชน์และมีค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 999.53 บาท นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 27.6 เห็นว่าจราจรและการขนส่งเป็นธุรกิจที่ตำรวจสามารถเรียกรับผิดประโยชน์ได้มากที่สุด รองลงมา พนันฟุตบอล , ร้านคาราโอเกะและธุรกิจอาบอบนวด คิดเป็นร้อยละ 19.5 , 15.5 และ 15.0 ตามลำดับ

 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 แนวโน้มบ่อนการพนันจะเหมือนเดิม และร้อยละ 20.0 คาดว่าแนวโน้มบ่อนการพนันจะลดลง มีเพียงร้อยละ 16.8 ที่เห็นว่าบ่อนการพนันจะเพิ่มขึ้น เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.5 การปฏิรูปโครงสร้างตำรวจจะช่วยให้ตำรวจมีธรรมาภิบาลได้  มีเพียงร้อยละ 35.5 การปฏิรูปโครงสร้างตำรวจไม่ช่วยให้ตำรวจมีธรรมาภิบาลได้

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงของประเทศ พบว่า ประชาชนร้อยละ 24.0 เห็นว่าปัญหา   การเมือง เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ มากที่สุด รองลงมา ปัญหายาเสพติด ปัญหาการคอร์รัปชั่น และปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คิดเป็นร้อยละ 18.9 , 18.2 และ 14.4  ตามลำดับ

ประชาชนร้อยละ  40.1 รู้สึกเบื่อการเมืองจากการแต่งตั้งกลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามามีตำแหน่งทางการเมือง  รองลงมา ประชาชนจะรอดูผลงาน และรู้สึกเฉยๆกับการกระทำของนักการเมือง คิดเป็นร้อยละ 29.6 และ 18.3  ตามลำดับ  นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 37.4 เห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะบริหารประเทศได้เพียง 6 เดือน- 1 ปีเท่านั้น รองลงมา บริหารประเทศได้ 1-2 ปี และไม่เกิน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ 19.0 ตามลำดับ

ประชาชนร้อยละ 52.5 เห็นว่านโยบายลดภาษีน้ำมัน 3 ชนิด เป็นนโยบายที่ดี  ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 32.0 เห็นว่านโยบายดังกล่าวทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รองลงมา เห็นว่านโยบายนี้ทำเพื่อบริษัทน้ำมัน และรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ 24.1 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201212614301.pdf
201212614302.jpg
 
ทีมงาน