หัวข้อ :  HATYAI POLL 8/57 “สะท้อนปัญหาของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ปี 2558"
เมื่อวันที่ 30/04/2558    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ผู้ใช้แรงงาน ในจังหวัดสงขลามีรายได้เฉลี่ยประมาณ 11,834 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ (มีหนี้สิน) (ร้อยละ 48.53 ) และเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 21.18 ในขณะที่ร้อยละ 30.29 ไม่เหลือเก็บแต่ไม่มีหนี้สิน ...
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20154301061.pdf
20154301062.jpg
 
ทีมงาน