หัวข้อ :  HATYAI POLL 7/57 “เทศกาลสงกรานต์ สุขสันต์วันครอบครัว"
เมื่อวันที่ 10/04/2558    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ สุขสันต์วันครอบครัว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 4 -9 เมษายน 2558 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้ สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า เมื่อกล่าวถึงวันสงกรานต์ ประชาชนนึกถึงการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และการสรงน้ำพระ มากที่สุด (ร้อยละ 25.06) เมื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ประชาชนเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ส่งผลต่อการทำกิจกรรมในเทศกาลวันสงกรานต์ (ร้อยละ 41.81) ดาราฝ่ายชาย “บอย ปกรณ์” นับเป็นบุคคลที่ประชาชนต้องการเล่นน้ำในช่วงวันสงกรานต์ มากที่สุด (ร้อยละ 22.98) ส่วนดาราฝ่ายหญิง “ชมพู่ อารยา” เป็นบุคคลที่ประชาชนต้องการเล่นน้ำในช่วงวันสงกรานต์ มากที่สุด (ร้อยละ 24.62) ในส่วนนักกีฬา/บุคคลในแวดวงกีฬา ฝ่ายชาย “ ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง” เป็นบุคคลที่ประชาชนต้องการเล่นน้ำในช่วงวันสงกรานต์ มากที่สุด (ร้อยละ 27.69) ส่วนนักกีฬาฝ่ายหญิง คือ ชนาธิป ซ้อนขำ (ร้อยละ 25.31)ผลโพลชี้ว่านักการเมืองที่ประชาชนต้องการเล่นน้ำในช่วงวันสงกรานต์ มากที่สุด คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ร้อยละ 32.24) เมื่อสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลทางลบต่อประเพณีสงกรานต์ ประชาชนเห็นว่าการฉวยโอกาสลวนลามผู้หญิงขณะเล่นน้ำสงกรานต์ เป็นสิ่งที่มีผลทางลบต่อประเพณีอันดีงามในวันสงกรานต์ มากที่สุด (ร้อยละ 30.56) รองลงมา คือ การแต่งตัวโป๊/การแสดงยั่วยุอารมณ์ทางเพศ (ร้อยละ 30.05) ทั้งนี้ประชาชนเห็นด้วยว่าควรเลิกจำหน่ายสุรา/เบียร์อย่างเด็ดขาดในช่วงวันสงกรานต์ (ร้อยละ 62.56)
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201541015181.pdf
201541015182.jpg
 
ทีมงาน