หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เปิด หลักสูตร ป.เอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปี 2558
เมื่อวันที่ 07/04/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่เปิด หลักสูตร ป.เอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปี 2558 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน เปิดขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลักการบริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นผู้นำที่มีศักยภาพพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวว่า “สังคมในปัจจุบันมีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน และวัฒนธรรมอย่างเปิดกว้างและหลากหลาย ส่งผลให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมซึ่งผู้บริหารระดับสูง กลาง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเข้าใจความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม และสามารถบริหารงานภายใต้บริบทดังกล่าว” ดร.นิวัติน์กล่าวเสริมว่า “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรามุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นนักวิชาการ นักบริหารจัดการในภาครัฐและเอกชน มีความสามารถในการบูรณา การความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ การกำหนดนโยบาย มีภาวะผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการวิจัย พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อชี้นำสังคม ชุมชน และท้องถิ่น และที่สำคัญเป็นผู้นำที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้” ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 074-200-300 เว็บไซต์ www.hu.ac.th
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20154710351.doc
20154710352.jpg
 
ทีมงาน