หัวข้อ :  เครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ
เมื่อวันที่ 18/03/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ตัวแทนเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,มหาวิทยาลัยทักษิณ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) และมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ เข้าพบนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับจังหวัดสงขลา ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และเข้าบันทึกเทปวิทยุหัวข้อ "แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับจังหวัดสงขลา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM. 88 MHz. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201531810451.doc
201531810452.jpg
201531810453.jpg
201531810454.jpg
 
ทีมงาน