หัวข้อ :  HATYAI POLL 5/57 “คนสงขลาคิดอย่างไรกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2,200 เมกะวัตต์ในอำเภอเทพา"
เมื่อวันที่ 11/03/2558    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับคนสงขลาคิดอย่างไรกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2,200 เมกะวัตต์ในอำเภอเทพา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 -8 มีนาคม 2558 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง การสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.28) เพศชาย (ร้อยละ 37.72) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 45.04) รองลงมา มีอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 31.04) และอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 10.18) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 25.13) รองลงมา เป็นอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 20.00 17.95 17.44 และ 8.46 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2,200 เมกะวัตต์ ในอำเภอเทพา (ร้อยละ 52.39) โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมกับการที่ กฟภ. จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน 9 โรงในพื้นที่ภาคใต้ (ร้อยละ 61.83) นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ร้อยละ 88.00) ในขณะที่ความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีเพียงร้อยละ 12.00
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201531114321.pdf
201531114322.jpg
 
ทีมงาน