หัวข้อ :  ดร.มานิต บุญประเสริฐ เยี่ยมชม ม.หาดใหญ่
เมื่อวันที่ 27/02/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.มานิต บุญประเสริฐ กรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)ในโอกาสที่ท่านพร้อมครอบครัวเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์ และอาคารคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20153212551.jpg
20153212552.jpg
20153212553.jpg
HU_075.jpg
 
ทีมงาน