หัวข้อ :  เสวนา “การสร้างสันติสุขด้วยหลักศาสนา”
เมื่อวันที่ 26/02/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการสภาศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด ประจำปี 2558 ในกิจกรรมการเสวนา “การสร้างสันติสุขด้วยหลักศาสนา”โดยมีนายบุญชวน บัวสว่าง วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ม.หาดใหญ่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การสร้างสันติสุขด้วยหลักศาสนา” โดยผู้นำศาสนา 3 ศาสนา ประกอบด้วย พระครูสิริญาณวิมล ผู้นำศาสนาพุทธ , อาจารย์อับดุลรอซัด หมีนยะลา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ผู้นำศาสนาอิสลาม และศาสนาจารย์คำแหง เต็มพระสิริ ผู้นำศาสนาคริสต์ ซึ่งมีนายธีระพล แสงมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาฯ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เอฟ.เอ็ม 102.25 เมกกะเฮิร์ตซ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอีกทางหนึ่ง
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20153212481.doc
20153212482.jpg
20153212483.jpg
20153212484.jpg
 
ทีมงาน