หัวข้อ :  HATYAI POLL 6/57 “มุมมองความรักของเยาวชนในวันวาเลนไทน์"
เมื่อวันที่ 13/02/2558    โดย สำนักวิจัย

                หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับมุมมองความรักของเยาวชนในวันวาเลนไทน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นเยาวชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 401 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2558 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

                การสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.18) เพศชาย (ร้อยละ 37.82) มีอายุระหว่าง 15-20 ปี (ร้อยละ 46.30)  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 77.81) นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพแฟน/คู่รัก (ร้อยละ 43.86) รองลงมา สถานภาพโสด (ร้อยละ 42.86) ตามลำดับ

 

สรุปผลการสำรวจ

                ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า เมื่อสอบถามถึงวันวาเลนไทน์ เยาวชนนึกถึงพ่อแม่ มากที่สุด (ร้อยละ 45.39)  รองลงมา นึกถึงคนรัก/แฟน (ร้อยละ 39.40) และสามี/ภรรยา (ร้อยละ 8.48) โดยที่เยาวชนส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการอวยพร/บอกรักแก่คนรักในวันวาเลนไทน์ด้วยตนเอง (ร้อยละ 38.85) รองลงมา บอกรักผ่าน Facebook, Line และ Twitter (ร้อยละ 26.82) และผ่านทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 25.31) ตามลำดับ ทั้งนี้สิ่งที่เยาวชนคาดหวัง คือ การได้ไปรับประทานอาหาร/ไปเที่ยวร่วมกับคนที่ตนเองรักมากที่สุด (ร้อยละ 27.32) รองลงมา คือ ต้องการได้ดอกไม้ (ร้อยละ 21.55) และช็อคโกแลต (ร้อยละ 18.80) ตามลำดับ นอกจากนี้เยาวชนคาดหวังให้คนรักพาไปรับประทานทานอาหาร/ไปเที่ยว มากที่สุด (ร้อยละ 20.50) รองลงมาคือ การมอบของขวัญ (ร้อยละ 19.50) และคำบอกรัก (ร้อยละ 19.25) ตามลำดับ แต่มีเยาวชน  ร้อยละ 30.50 ไม่คาดหวังหรือต้องการให้คนรักหรือแฟนทำอะไรให้ในวันวาเลนไทน์


 
ดาวน์โหลดไฟล์
20152139391.pdf
20152139392.jpg
 
ทีมงาน