หัวข้อ :  เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ สู่นวัตกรรม Open House HU & Hatyai Fair 2015
เมื่อวันที่ 27/01/2558    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ สู่นวัตกรรม Open House HU & Hatyai Fair 2015 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 มหกรรมงานวิชาการสำหรับนักเรียนนักศึกษาในภาคใต้ ได้มีเวทีประลองความสามารถทางวิชาการ ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษากว่า 700,000 บาท พร้อมกิจกรรมด้านวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ งาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 เป็นโครงการที่ม.หาดใหญ่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการให้แก่ท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นภาคใต้ ได้มีเวทีแสดงความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตนถนัด โดยมีรางวัลเป็นโล่เกียรติยศและทุนการศึกษารวมกว่า 700,000 บาท งาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 แบ่งกิจกรรมด้านวิชาการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การแข่งขันทางวิชาการและทักษะพิเศษ อาทิ การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันตอบปัญหา การประกวด Business Concept ครั้งที่ 1 การประกวดดนตรีและร้องเพลง 2) การบรรยายพิเศษ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทางเลือกเศรษฐกิจไทยทศวรรษหน้า” การบรรยายพิเศษเรื่อง “ประชาธิปไตยแบบไหนที่คนไทยต้องการ” การเสวนาและ Workshop เรื่อง “Techniques / Digital Media in Teaching English” 3) การสาธิตและการออกร้านจากหน่วยงานต่าง ๆ และ 4) การมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ได้แก่ พระสุเทพ ปภากโร ได้รับรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 6 สาขาส่วนภูมิภาค นายแพทย์นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต ได้รับรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 6 สาขาส่วนท้องถิ่น และนายนิเวศน์ ศิริไชย ได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นภาคใต้ ระดับ SMEs ครั้งที่ 5 นอกจากนี้ยังมีโครงการติวนี้เพื่อน้อง โดยอาจารย์ภูมิเทพ คลังอุไร (ทีมวิชาการพระตะบอง) ให้แก่นักเรียนที่สนใจโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอีกด้วย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20151278321.doc
20151278322.jpg
20151278323.jpg
20151278324.jpg
 
ทีมงาน