หัวข้อ :  คณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ จัดวิพากษ์หลักสูตร “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
เมื่อวันที่ 22/12/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรจำนวนมาก อาทิ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดสอนเป็นแห่งแรกในภาคใต้ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลักการบริหารระดับสูงในภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยสามารถเรียนใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด และหลักสูตรยังดำเนินการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์อีกด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 นี้
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201412279391.doc
201412279392.jpg
201412279393.jpg
201412279394.jpg
 
ทีมงาน