หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่แถลงข่าวเปิดป.เอก บริหารธุรกิจ ชูงานวิจัยปั้นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 26/12/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration) หวังสร้างนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล นำงานวิจัยสู่การบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เผยปรับหลักสูตรใหม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมระดมกูรูนักวิชาการมืออาชีพสอนด้วยประสบการณ์จริง โดยจัดแถลงข่าวเปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ พร้อมการเสวนาพิเศษ "การยกระดับทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจไทย" โดย ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี และรองศาสตราจารย์จินตนา บุญบงการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ห้อง Blue Ocean Hall อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เกิดขึ้นด้วยหลักคิดที่ว่า การบริหารธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้บริหาร นักวิชาการ หรือบุคลากรในสายงานบริหาร จำเป็นต้องมีความรู้ และประสบการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า ที่สำคัญนักบริหารธุรกิจที่ดีจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จได้” ดร.ยรรยง คชรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กล่าวว่า “จากแนวคิดที่ต้องการผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เราจึงระดมคณาจารย์ด้านบริหารธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ พร้อมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งหลักสูตรยังมุ่งเน้นการทำวิจัยชั้นสูงที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง โดยผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ไม่ต้องศึกษารายวิชาทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และแบบที่ 2 ศึกษาทั้งรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 074-200-300” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวถึงความพร้อมของคณะบริหารธุรกิจในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกว่า “คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความพร้อมในทุกด้าน โดยคำนึงถึงปัจจัยความสำเร็จของการเรียนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คือผู้เรียนต้องค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนวิจัย ซึ่งคณะบริหารธุรกิจมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ระบบ IT ที่ทันสมัย ระบบฐานข้อมูล e-Database มาตรฐานสากล รวมทั้งมีหนังสือและวารสารด้านการบริหารชั้นนำระดับโลก ที่พร้อมให้บริการนักศึกษาเพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างเต็มที่ ที่สำคัญเราให้ความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีระบบการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องเรียน และการทำดุษฎีนิพนธ์ จนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นดุษฎีบัณฑิตที่สมบูรณ์ต่อไป”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201412277521.doc
201412277522.jpg
201412277523.jpg
201412277524.jpg
 
ทีมงาน