หัวข้อ :  HATYAI POLL 3/57 “วันลอยกระทงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
เมื่อวันที่ 05/11/2557    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ “วันลอยกระทงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 401 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2557 – 2 พฤศจิกายน 2557 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้ ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนที่ไปลอยกระทงให้ความสำคัญต่อแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันลอยกระทงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้มาทำกระทงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.39 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) รองลงมา คือ การเลือกวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ดอกไม้ ผัก ผลไม้ ฯลฯ มาจัดทำกระทง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.38) และการใช้กระทงร่วมกัน เช่น หนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัว (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.37) ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201411515541.pdf
201411515542.jpg
 
ทีมงาน