หัวข้อ :  HATYAI POLL 2/57 “การเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม"
เมื่อวันที่ 21/10/2557    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับมุมมองภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2557 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้ สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชน ในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่มีสถานะทางการเงินรายจ่ายมากกว่ารายได้ (มีหนี้สิน) (ร้อยละ 50.99 ) ส่วนประชาชนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 23.23 ในขณะที่ร้อยละ 25.78 ไม่เหลือเก็บแต่ไม่มีหนี้สิน นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินร้อยละ 61.90 โดยมีภาระหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 33.33) รองลงมา มีภาระหนี้สิน 100,001 - 150,000 บาท และมีภาระหนี้สิน 50,001 - 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.03 และ 9.77 ตามลำดับ เมื่อสอบถามถึงค่าครองชีพที่ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวัน พบว่า ประชาชนเห็นว่าค่าสินค้าอุปโภคที่จำเป็น กับค่าเล่าเรียนบุตรหลานส่งผลกระทบต่อรายจ่าย มากที่สุด (ร้อยละ 30.96) รองลงมา คือ ค่าอาหาร (ร้อยละ 23.10) ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2014102111181.pdf
2014102111182.jpg
 
ทีมงาน