หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ผ่านประเมิน สมศ. รอบสาม(2554-2558) “ระดับดี”
เมื่อวันที่ 15/10/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.44 ถือเป็นผลประเมินใน “ระดับดี” โดยได้รับใบรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน เป็นเครื่องการันตีในคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยจนมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่18-20สิงหาคม2557ที่ผ่านมา
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201410171191.doc
201410171192.jpg
201410171193.jpg
 
ทีมงาน