หัวข้อ :  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 15/09/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 963 คน และประทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ประเภทวิชาการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการให้แก่ รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "มะหาดเพชร" ให้แก่นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทความว่า "วิชาความรู้สาขาต่าง ๆ ที่บัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเรียนรู้จบมา ตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษานั้น ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความสำเร็จก้าวหน้า ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงาน แต่ความสำเร็จดังกล่าว มิได้ขึ้นอยู่กับวิชาความรู้อย่างเดียวเท่านั้น หากยังจะต้องอาศัยความประพฤติปฏิบัติตนของแต่ละคนด้วย นั่นก็คือ ต้องทำความคิดจิตใจของตนเองให้เที่ยงตรง ปราศจากอคติเป็นเบื้องต้น แล้วจึงนำความคิดที่เที่ยงตรงนั้น มาพิจารณาการกระทำของตนเองด้วยหลักเหตุผล การคิดดีทำดีเช่นนี้ จะช่วยเกื้อหนุนบุคคล ให้สามารถนำวิชาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์แท้จริงตามที่มุ่งหมาย บัณฑิตทุกคน จึงควรเพียรพยายามฝึกฝนความประพฤติปฏิบัติ ทั้งความคิดและการกระทำ ตามนัยที่กล่าวมา ให้มีขึ้นครบถ้วนในตน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงาน ตลอดถึงสังคมส่วนรวมคือประเทศชาติต่อไป"
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201491515441.doc
201491515442.jpg
201491515443.jpg
201491515444.jpg
 
ทีมงาน