หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เปิดหลักสูตรใหม่รับ AEC เผยผลประเมินฯ “ระดับดีมาก” การันตีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 30/07/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่เปิดหลักสูตรใหม่รับ AEC เผยผลประเมินฯ “ระดับดีมาก” การันตีคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า “ปีการศึกษา 2557 นี้ ม.หาดใหญ่พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่หลายสาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรครู 5 ปี ใน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรองรับอาเซียนอีก 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สองภาษา) และระดับปริญญาเอกอีก 1หลักสูตรคือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ” อธิการบดี ม.หาดใหญ่กล่าวเสริมว่า “จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ผ่านมา ม.หาดใหญ่มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 ถือเป็นผลประเมินใน “ระดับดีมาก” จึงเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพการศึกษาว่าทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน อีกทั้งมีรางวัลนักศึกษามากมายเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าทุกหลักสูตรของ ม.หาดใหญ่สามารถหล่อหลอมบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีตรงตามปรัชญา “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201473015581.doc
201473015582.jpg
 
ทีมงาน