หัวข้อ :  ผลประเมินฯ ม.หาดใหญ่ ผ่านเกณฑ์ “ระดับดีมาก”
เมื่อวันที่ 24/07/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์วรรณี ธรรมโชติ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับผลคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 ถือเป็นผลประเมินใน “ระดับดีมาก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวว่า “ผลการประเมินครั้งนี้ถือเป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จต่อนโยบายบริหารจัดการที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งมุ่งผลิตบัณฑิตมืออาชีพออกรับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยที่ผ่านมาถือว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง มีรางวัลทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษามากมายเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสู่อาเซียนและในระดับนานาชาติต่อไป”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201472417351.doc
201472417352.jpg
201472417353.jpg
201472417354.jpg
 
ทีมงาน