หัวข้อ :  HATYAI POLL 13/56 “คสช.กับความคาดหวังของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย"
เมื่อวันที่ 30/06/2557    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับความคาดหวังในการปฏิรูปประเทศไทยของ คสช. โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.27) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 36.10) รองลงมา อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 30.48) และอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 13.10) ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 33.77) รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 22.25) ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 17.54) และอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 11.52) ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มากที่สุด (ร้อยละ 77.63) รองลงมา คือ คุณอานันท์ ปันยารชุน (ร้อยละ 10.51) และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ร้อยละ 6.74) ตามลำดับ โดยที่ประชาชนคาดหวังให้มีการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นในการปฏิรูปประเทศไทย มากที่สุด (ร้อยละ 56.25) รองลงมา คือ ปฏิรูปนักการเมือง (ร้อยละ 48.00) ปฏิรูปการศึกษา (ร้อยละ 32.75) ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ร้อยละ 30.25) ปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ (ร้อยละ 25.75) และปฏิรูปหนี้สินและความยากจนของเกษตรกร (ร้อยละ 17.75) ตามลำดับ เมื่อสอบถามประเด็นย่อยในการปฏิรูปประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ซื้อเสียง มากที่สุด (ร้อยละ 96.68) รองลงมา คือการกำหนดให้มีบทลงโทษในการคอร์รัปชั่นที่รุนแรง (ร้อยละ 96.16) การมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ซื้อสิทธิ์ขายเสียง (ร้อยละ 94.62) การสร้างโอกาสในการศึกษาของเยาวชนอย่างเท่าเทียม (ร้อยละ 94.04) การให้สิทธิ์ประชาชนในการฟ้องคดีทุจริตคอร์รัปชั่น (ร้อยละ 93.09) และการลงทุนระบบชลประทานเพื่อให้ทุกชุมชนเข้าถึงแหล่งน้ำ (ร้อยละ 91.19) ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่คาดหวังให้ คสช. คืนความสุขให้คนไทยเกี่ยวกับการลดราคาก๊าซและน้ำมันอย่างเป็นธรรม มากที่สุด (ร้อยละ 78.75) รองลงมา คือ แก้ปัญหาค่าครองชีพแพง (ร้อยละ 74.50) และลดราคาค่าไฟฟ้า (ร้อยละ 54.50) ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการขึ้นราคาพลังงานและราคาค่าไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับมาก(ร้อยละ 72.87) นอกจากนี้ประชาชนเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน (ร้อยละ 49.60) รองลงมา เป็นปัจจัยเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม (ร้อยละ 34.67)และอัตราการเก็บภาษีต่างๆ (ร้อยละ 15.73 )
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201463010501.pdf
 
ทีมงาน