หัวข้อ :  เทศบาลนครหาดใหญ่ จับมือ ม.หาดใหญ่ แถลงข่าวเปิดตัว “วงหาดใหญฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้า”
เมื่อวันที่ 08/06/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการจัดตั้งวงหาดใหญ่ ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้า (Hatyai Philharmonic Orchestra) โดยมีนายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และนายเอกรัฐ ศรีสว่าง รองหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัววงออร์เคสตร้าของหาดใหญ่ หวังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมทางดนตรีสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุด ในภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวงว่า เทศบาลนครหาดใหญ่เห็นความสำคัญของดนตรีที่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการจรรโลงจิตใจและมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและประเทศ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาฝีมือนักดนตรีของหาดใหญ่และภาคใต้ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ดังนั้นวงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้าจึงมีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในระดับนานาชาติอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ต้องการพัฒนาอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และ การคมนาคมขนส่งที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ นอกจากนี้ยังถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมในเวลาว่างที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่หมกมุ่นกับยาเสพติดและความรุนแรงอันเป็นภัยต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความพร้อมในการช่วยสนับสนุนวงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิก ออร์เคสตร้า ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็นวงที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีบุคลากร ทางดนตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการจัดตั้งวงดนตรีประเภทต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการ จัดแข่งขันดนตรี HATYAI MUSIC AWARDS อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความพร้อมและรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพวัฒนธรรมด้านดนตรีของ อำเภอหาดใหญ่ให้มีมาตรฐานสู่สากล ถือเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการ ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป นายเอกรัฐ ศรีสว่าง รองหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ เป็นผู้จัดการวงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้า กล่าวว่า วงหาดใหญ่ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้าเน้นการ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ในหาดใหญ่ ให้มีความสามารถและศักยภาพทางดนตรี เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของสมาชิกวง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจในกิจกรรมดนตรีประเภทวงออร์เคสตร้า เข้าร่วมสมัครและคัดเลือกนักดนตรีเพื่อเป็นสมาชิกวงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้คือ จำนวน 70-80 คน และจากการคัดเลือก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีผู้ผ่านคัดเลือกจำนวน 40 คน โดยผู้สนใจยังสามารถติดต่อเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวงได้ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งเราจัดกิจกรรมฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และในเดือนธันวาคมนี้เราจะจัดแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีแผนในอนาคตที่จะจัดแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศอีกด้วย เช่น ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เมืองหาดใหญ่ และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางดนตรีในระดับนานาชาติให้กับนักดนตรีของวง โดยคาดว่าเมื่อวงมีความพร้อมระดับหนึ่งจะจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องมากขึ้น
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20146917381.doc
20146917382.jpg
20146917383.jpg
20146917384.jpg
 
ทีมงาน