หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ส่งเสริมงานวิจัย จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 16/05/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไปให้มีศักยภาพในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศในระดับสากลต่อไป เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานดำเนินงานกล่าวว่า “การจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพราะถือว่างานวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย ในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศ ที่สำคัญเป็นเวทีทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน เพื่อขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงให้กว้างขวางขึ้น” สำหรับกิจกรรมภายในงาน ดร.ปกรณ์กล่าวเสริมว่า “งานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และ รองศาสตราจารย์ จินตนา บุญบงการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งการนำเสนอผลงานวิจัยเป็น 2 ภาค คือภาคบรรยายและภาคนิทรรศการหรือโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ 1) การเมืองการปกครองและความมั่นคงภายใน 2) การศึกษา 3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) ธุรกิจและการท่องเที่ยว และ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สนใจส่งผลงานวิจัยร่วมนำเสนอ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201452015381.doc
201452015382.jpg
201452015383.jpg
201452015384.jpg
 
ทีมงาน