หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ จับมือ DONG AN POLYTECHNIC ประเทศเวียดนาม สานสัมพันธ์การศึกษา
เมื่อวันที่ 01/01/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ DONG AN POLYTECHNIC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ในความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการอ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเวียดนามที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 2 ทุน ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันก่อน
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20145614441.doc
20145614442.jpg
20145614443.jpg
20145614444.jpg
 
ทีมงาน