หัวข้อ :  HATYAI POLL 10/56 “สุขสงกรานต์ เบิกบานคลายร้อน"
เมื่อวันที่ 12/04/2556    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ “สุขสงกรานต์ เบิกบานคลายร้อน” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2557
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201441814211.jpg
201441814212.pdf
 
ทีมงาน