หัวข้อ :  17 ปี ม.หาดใหญ่ เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่(intrend)รองรับตลาดอาเซียน
เมื่อวันที่ 04/04/2556    โดย
ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า “ในรอบ 16 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีพัฒนาการความก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นี้ ม.หาดใหญ่เปิดหลักสูตรใหม่หลายสาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรครู 5 ปี ใน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาภาษไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรองรับอาเซียนอีก 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สองภาษา) นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาเอกอีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยทุกหลักสูตรที่เปิดสอนใน ม.หาดใหญ่ มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เป็นทั้งคนเก่งและดี สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ” อธิการบดี ม.หาดใหญ่กล่าวเสริมว่า “ทุกหลักสูตรของม.หาดใหญ่มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์มาเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย อาทิ ร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการ Young Professional Retailer ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ และการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาทิ Yunnan Normal University (YNNU), Guangxi Normal University, Henan Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Universiti Utara Malaysia (UUM), Limkokwing University of Creative Technology, Academy of Digital Animation and Media (ADAM), Universiti Sains Malaysia, Equator Academy of Art ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น” ปัจจุบัน ม.หาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก คือ ระดับปริญญาตรี 7 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) และระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20144410231.doc
20144410232.jpg
 
ทีมงาน