หัวข้อ :  อธิการบดี ม.หาดใหญ่ ประกาศชัด 17 ปี ม.หาดใหญ่ “มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศ”
เมื่อวันที่ 04/04/2557    โดย
ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประกาศวิสัยทัศน์พัฒนามหาวิทยาลัยปีที่ 17 สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของเมืองไทย” มุ่งเป็นผู้นำการศึกษา เดินหน้าเปิดสาขาใหม่รองรับอาเซียน พร้อมยืนหยัดเป็นมหาวิทยาลัยของสังคม หลักบริหารมหาวิทยาลัยตลอด 16 ปีที่ผ่านมา ในรอบ 16 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีพัฒนาการความก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนตามปรัชญา“รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” เน้นพัฒนาบัณฑิตคุณภาพออกรับใช้สังคมและประเทศ ซึ่งนโยบายในการบริหารจัดการยึดหลักเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนได้มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแก่นนำในการพัฒนามหาวิทยาลัย จนได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคง ซึ่งถือเป็นหลักยึดสำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จในก้าวต่อ ๆ ไป เดินหน้าสู่อาเซียน พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดนานาชาติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาเดินหน้าสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Yunnan Normal University (YNNU) Guangxi Normal University Henan Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Universiti Utara Malaysia (UUM) Limkokwing University of Creative Technology Academy of Digital Animation and Media (ADAM) Universiti Sains Malaysia สถาบันด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย Equator Academy of Art ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น โดยในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เปิดสาขาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน เพื่อขานรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตสูงสุดเมื่อเปิดประเทศสู่อาเซียนในปี 2558 นี้ ซึ่งเรามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สามารถประยุกต์หลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ รวมทั้งมีทักษะที่ดีในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ และคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่สำคัญ ในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดในระดับสากล “White University” มหาวิทยาลัยของสังคม “White University” หรือมหาวิทยาลัยสีขาว เป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงความรับชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาและอิสลาม กิจกรรมชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษามุ่งเน้นให้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปพัฒนาชุมชนมากขึ้น ที่สำคัญเรายังมีกลุ่มนักศึกษาอาสาพยาบาลภายใต้ชื่อ “นครา” ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาต้นแบบแห่งแรกของประเทศ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนางานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการชี้นำสังคม ให้ชุมชนเติบโตไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ จัดตั้งสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำวารสารหาดใหญ่วิชาการ (Academic Journal) สำหรับเป็นเวทีกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความด้านวิจัย จัดทำหาดใหญ่โพล (Hatyai Poll) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ ผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 17 ปี แห่งความสำเร็จและความภูมิใจ 17 ปีที่ผ่านถือว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง โดยมีรางวัลทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยปีการศึกษาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหาดใหญ่สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์อย่างสมภาคภูมิ อาทิ รางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 (NACC Integrity Awards 2012) จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้รับโล่เกียรติบัตร ในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมโลก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายในงานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย นักศึกษาได้รับรางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยมหญิง และได้รับเหรียญรางวัลรวมเป็นอันดับที่ 6 ประเภทกรีฑา จากทั่วประเทศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาจากภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555 นักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมและวิชาการ ประจำปี 2556 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย นักศึกษาผ่านคัดเลือก 40 คนสุดท้ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 6 เป็นต้น
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2014441091.doc
2014441092.jpg
 
ทีมงาน