หัวข้อ :  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ม.หาดใหญ่ เปิดธุรกิจการบิน สร้างบัณฑิตยุคใหม่สู่ตลาดอาเซียน
เมื่อวันที่ 26/03/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ม.หาดใหญ่ เปิดธุรกิจการบิน สร้างบัณฑิตยุคใหม่สู่ตลาดอาเซียน วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ม.หาดใหญ่ เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน หลักสูตรสองภาษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการบินให้พร้อมสู่ตลาดอาเซียน ดร.กนกวรรณ วัตกินส์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดเผยว่า “การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทุกภาคส่วนจะต้องเตรียมพร้อม โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน พร้อมเปิดสาขาใหม่ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน หลักสูตร 2 ภาษา เพื่อผลิตบัณฑิตในสายอาชีพการท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน โดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สามารถประยุกต์หลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งมีทักษะที่ดีในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเจ้าของภาษา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์" ดร.กนกวรรณ กล่าวเสริมว่า "วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน กำลังเดินหน้าสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันพัฒนาสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน ให้สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้" วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ม.หาดใหญ่ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ 5 ปี) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี) สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา 4 ปี) สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา 4 ปี) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน (หลักสูตร สองภาษา 4 ปี) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-300 เว็บไซต์ www.hu.ac.th
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201432616371.doc
201432616372.jpg
 
ทีมงาน