หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ MOU ม.อูตารามาเลเซีย พร้อมเป็นผู้นำการศึกษากลุ่มอาเซียน
เมื่อวันที่ 01/03/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) โดยมี ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ Yong berbahagia Dato Wira Professor Dr. Mohamed Mustafa Ishak อธิการบดีมหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย พร้อมทั้งผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบันเข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว โดยการลงนามครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การทำวิจัยและการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวัฒนธรรมและการกีฬา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201432219351.doc
201432219352.jpg
201432219353.jpg
201432219354.jpg
 
ทีมงาน