หัวข้อ :  HATYAI POLL 9/56 “วิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลรักษาการ"
เมื่อวันที่ 27/02/2557    โดย สำนักวิจัย
ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนเห็นว่าแนวทางในการช่วยเหลือชาวนา คือ การระบายข้าวสู่ตลาด เป็นวิธีที่ดีที่สุด (ร้อยละ 29.08) รองลงมา คือ ชาวนาเอาข้าวคืนจากรัฐบาล (ร้อยละ 22.02) และรัฐบาลลาออกเพื่อหารัฐบาลคนกลางมาช่วยเหลือชาวนา (ร้อยละ 17.82)  ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.17  เห็นว่าการชุมนุมของชาวนาเพื่อเรียกร้องเงินจำนำข้าวส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในระดับมาก และร้อยละ 18.42 เห็นว่าการชุมนุมของชาวนาเพื่อเรียกร้องเงินจำนำข้าวส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในระดับปานกลาง ในขณะที่ร้อยละ 14.41 เห็นว่าการชุมนุมของชาวนาเพื่อเรียกร้องเงินจำนำข้าวส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในระดับน้อย  นอกจากนี้ประชาชนไม่ต้องการให้พรรคการเมือง ใช้โครงการรับจำนำข้าวในการหาเสียงเลือกตั้งอีก  (ร้อยละ 72.09) 

 
ดาวน์โหลดไฟล์
201422716541.pdf
 
ทีมงาน