หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่เปิดหลักสูตรใหม่ ครูภาษาไทย 5 ปี
เมื่อวันที่ 20/2/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เผยว่าปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ม.หาดใหญ่ เปิดหลักสูตรครูภาษาไทย 5 ปี มุ่งสร้างครูยุคใหม่รักความเป็นไทยและมีองค์ความรู้ทันสมัย ตรงตามแนวคิด “ความรู้ดี สอนดี สอนสนุก มีจรรยาบรรณความเป็นครู” “เราได้ปรับหลักสูตรใหม่ให้ทันต่อกระแสสังคมปัจจุบัน โดยหลักสูตรมีความโดดเด่นและแตกต่างจากหลักสูตรครูภาษาไทยของสถาบันอื่น ๆ นั่นคือปรับให้รายวิชามีความทันสมัย เน้นการเรียนแบบปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะต่างๆให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ศึกษาดูงานยังต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียนได้นำไปพัฒนาตนเอง ทั้งนี้หลักสูตรได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาไทยและวิชาชีพครูระดับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ต่างๆที่คุรุสภากำหนดทุกประการ” ดร.ประภาศ กล่าว
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201421916145.doc
201421916146.jpg
 
ทีมงาน