หัวข้อ :  HATYAI POLL 7/56 “การเฝ้าระวังภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม"
เมื่อวันที่ 30/1/2557    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชน ในจังหวัดสงขลาโดยส่วนใหญ่มีสถานะการเงินโดยมีรายได้มากกว่ารายจ่าย (ร้อยละ 43.2 ) ส่วนประชาชนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ (มีหนี้สิน) ร้อยละ 19.1 ในขณะที่ร้อยละ 37.7 ไม่เหลือเก็บแต่ไม่มีหนี้สิน
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20141301531.doc
 
ทีมงาน