หัวข้อ :  เปิดบ้าน ม.หาดใหญ่ Open House HU & Hatyai Fair 2014
เมื่อวันที่ 22/1/2557    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
เปิดบ้าน ม.หาดใหญ่ Open House HU & Hatyai Fair 2014 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงาน Open House HU & Hatyai Fair 2014 มหกรรมงานวิชาการสำหรับนักเรียนนักศึกษาในภาคใต้ ได้มีเวทีประลองความสามารถทางวิชาการ ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท พร้อมกิจกรรมด้านวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า “งาน Open House HU & Hatyai Fair 2014 เป็นโครงการที่ม.หาดใหญ่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการให้แก่ท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นภาคใต้ ได้มีเวทีแสดงความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตนถนัด โดยมีรางวัลเป็นโล่เกียรติยศและทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท” งาน Open House HU & Hatyai Fair 2014 แบ่งกิจกรรมด้านวิชาการออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) การแข่งขันทางวิชาการและทักษะพิเศษ อาทิ การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันโต้วาที การประกวดดนตรีและร้องเพลง 2) การประชุม อบรม บรรยายพิเศษ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทางรอดประเทศไทย 2557 ในสายตาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี” อดีตรองนายกรัฐมนตรี การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกไทยสู่ ASEAN” โดย ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3) การจัดนิทรรศการการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ4) การมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ได้แก่ รางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ภาคใต้ ครั้งที่ 5 ผู้ได้รับรางวัลสาขาส่วนภูมิภาคได้แก่ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญญาวุธะมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ สาขาส่วนท้องถิ่นได้แก่ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และรางวัลนักธุรกิจดีเด่น ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ได้แก่ คุณมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201412215301.doc
 
ทีมงาน