หัวข้อ :  Hatyai Poll จับมือสื่อมวลชน ร่วมสะท้อนความคิดเห็นของคนใต้
เมื่อวันที่ 16/1/2557    โดย สำนักวิจัย
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ “หาดใหญ่โพล (Hatyai Poll) สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” และจัดเสวนาพิเศษร่วมกันระหว่างตัวแทนสื่อมวลชน กับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดย นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ “บทบาทของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กับการพัฒนางานวิจัยสู่สังคม” โดยได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนเป็นอย่างดีในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมมะหาด อาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานวิจัยอย่างจริงจัง โดยในปี 2556ได้สนับสนุนงบประมาณทำวิจัยให้แก่บุคลากรร่วม 5 ล้านบาท ซึ่งงานวิจัยทุกชิ้นจะต้องมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคม ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง กล่าวเสริมถึงหาดใหญ่โพลว่า หาดใหญ่โพลเกิดจากความตั้งใจของท่านอธิการบดี ที่ตระหนักถึงพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยหาดใหญ่โพลเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2544 มุ่งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยที่ผ่านมาหาดใหญ่โพลมีผลงานแล้วเสร็จกว่า 200 เรื่องเป็นที่ยอมรับจากสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการนำโพลไปเผยแพร่สู่สาธารณชนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างแพร่หลาย นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กล่าวถึงหาดใหญ่โพลในมุมมองของสื่อมวลชนว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในภาคใต้ที่จัดทำโพลขึ้น โดยมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำโพลอย่างแท้จริง ดังนั้นหาดใหญ่โพลจึงเป็นที่ยอมรับจากสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เห็นได้จากที่สื่อต่าง ๆ นำเสนอผลสำรวจของหาดใหญ่โพล ผ่านทางสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำ สำหรับหาดใหญ่โพลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาเป็นเวลา 12 ปี มีโพล มากกว่า 200 เรื่อง ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ทั้งโดยมีบทบาทในการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทำหาดใหญ่โพล จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1.“ ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดสงขลาที่มีต่อการเลือกตั้งนายก อบจ. จังหวัดสงขลา" 2. “ผลลัพธ์การเจรจาแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" 3.“การเฝ้าระวังภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม" 4. “ประชาชนคิดอย่างไรกับ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม" 5.“การเมืองและการปฏิรูปประเทศไทย" และ 6. “เสียงสะท้อนของเยาวชนไทยที่ผู้ใหญ่ควรฟัง”
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013122414448.doc
2013122414445.jpg
2013122414446.jpg
2013122414447.jpg
 
ทีมงาน