หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดมหกรรมงานวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ Hatyai Fair 2012
เมื่อวันที่ 17/1/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่จัดมหกรรมงานวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ Hatyai Fair 2012 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานหาดใหญ่แฟร์ 2012 (Hatyai Fair 2012) มหกรรมงานวิชาการสำหรับนักเรียน นักศึกษาในภาคใต้ เปิดเวทีประลองความสามารถทางด้านวิชาการ ชิงโล่รางวัล และทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท พร้อมกิจกรรมด้านวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า “งานหาดใหญ่แฟร์เป็นโครงการที่ม.หาดใหญ่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการให้แก่ท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นภาคใต้ ได้มีเวทีแสดงความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตนถนัด โดยมีรางวัลเป็นโล่เกียรติยศและทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท” ในปีนี้งานหาดใหญ่แฟร์ 2012 แบ่งกิจกรรมด้านวิชาการออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) การแข่งขันทางวิชาการและทักษะพิเศษ อาทิ การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันโต้วาที การประกวดดนตรีและร้องเพลง 2) การประชุม อบรม บรรยายพิเศษ อาทิ การอบรมด้านศิลปะการแสดง “ละครสร้างฝัน สร้างสรรค์จินตนาการ” การบรรยายพิเศษ “นโยบายการเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย” 3) การสาธิตและการออกร้าน อาทิ โครงการ My Portfolio Showcase 2012 Season II 4) การมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ได้แก่ รางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ และรางวัลนักธุรกิจดีเด่นภาคใต้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.หาดใหญ่ ได้กล่าวเสริมว่า “นอกจากกิจกรรมด้านวิชาการอันหลากหลายแล้ว ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศมาร่วมงานด้วย ไม่ว่าจะเป็น คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ บรรยายเรื่อง “นโยบายการเมืองฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย” คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “หลักการบริหารธุรกิจเพื่อความสำเร็จที่สมดุล” และรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ประธานกรรมการศูนย์การศึกษานโยบายระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง “อาเซียนกับการพัฒนาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างก่อน AEC 2015” “นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักรัฐศาสตร์ดีเด่น ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ใน 2 สาขา ได้แก่สาขาส่วนภูมิภาค มอบรางวัลให้แก่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 และนายจำนัล เหมือนดำ นายอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สาขาส่วนท้องถิ่น มอบรางวัลได้แก่ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เมธีวิจัยอาวุโสสาขาสังคมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจดีเด่น ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ให้แก่ นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประธานกรรมการในกลุ่มบริษัทชูเกียรติ” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าว
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201211723421.doc
201211723422.jpg
201211723423.jpg
201211723424.jpg
 
ทีมงาน