หัวข้อ :  HATYAI POLL 6/56 “เสียงสะท้อนของเยาวชนไทยที่ผู้ใหญ่ควรฟัง"
เมื่อวันที่ 9/1/2557    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่จดจำคำขวัญวันเด็กประจำปี 2557 ได้ (ร้อยละ 61.5) ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่าคำขวัญวันเด็กข้อที่ปฏิบัติตามได้ยากที่สุดสามลำดับแรกคือ สร้างไทยให้มั่นคง (ร้อยละ 32.7) รองลงมาคือความมีวินัย ร้อยละ (27.0) และรู้หน้าที่ (ร้อยละ 17.6) ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2014191431.pdf
 
ทีมงาน