หัวข้อ :  HATYAI POLL 5/56 “การเมืองและการปฏิรูปประเทศไทย"
เมื่อวันที่ 2/1/2557    โดย สำนักวิจัย
สรุปผลการสำรวจ ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการปฏิรูปการเมืองก่อนมีการเลือกตั้ง (ร้อยละ 46.0) ทั้งนี้ประชาชนเชื่อว่าการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม(ร้อยละ 57.0)
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2014121461.pdf
 
ทีมงาน