หัวข้อ :  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาฯ แด่พระะเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เมื่อวันที่ 27/11/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013112716501.jpg
DSC_6833.JPG
 
ทีมงาน