หัวข้อ :  พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เมื่อวันที่ 26/11/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555อรวมทั้งสิ้น 816 ราย โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม กองทุน โครงการต่าง ๆโดยทรงศึกษารายละเอียด หลักการ จนเข้าพระทัย และทรงปฏิบัติตามหลักการ หลักวิชาความรู้ของเรื่องนั้น ๆ ทำให้หน่วยงานนั้น ดำเนินการจนได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทใจความสำคัญว่า "การศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จมานั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงาน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงให้บังเกิดขึ้น แต่การที่แต่ละคนจะประสบความสำเร็จสมปรารถนาในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานได้นั้น จะใช้เพียงวิชาความรู้ที่ศึกษาสำเร็จมาคงไม่ประสบผลนักจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนตนให้มีความตั้งใจแน่วแน่ ความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง ความเอาใจใส่รับผิดชอบ และความคิดก้าวไกลอย่างถ้วนถี่รอบคอบ เพราะการฝึกฝนตนให้ได้เช่นนี้ เท่ากับเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมความดีงาม อันเสมือนหนึ่งภูมิคุ้มกันให้มีขึ้น ทั้งในด้านความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้สามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ได้อย่างมีคุณค่า ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้แท้จริง บัณฑิตทุกคนต่างได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาการมาอย่างดีพร้อมแล้ว จึงควรฝึกฝนอบรมตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าวควบคู่ไปด้วย เพื่อจะได้เป็นเครื่องหนุนนำชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานทั้งปวงให้ประสบผลสำเร็จ อันนำประโยชน์สุข ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนสังคม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองได้ดังที่มุ่งหวังต่อไป"
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013112614511.doc
2013112614512.jpg
2013112614513.jpg
2013112614514.jpg
 
ทีมงาน