หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จับมือทรู พร้อมมุ่งสู่ iUniversity
เมื่อวันที่ 21/11/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพันธมิตรการศึกษากับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา และคุณนิพพิชน์ นริญปพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา และตัวแทนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการ พสุ สัตถาภรณ์ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและ การบริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์คือ “ม.หาดใหญ่ พ.ศ.2561 : มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของเมืองไทย” โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ทั้งด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Innovative Learning ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้าน ICT ของประเทศ ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น iUniversity ด้วยความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายจำนวน 270 จุด ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT ในภาคใต้ การร่วมพัฒนานักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา และการพัฒนางานวิจัยด้าน ICT ร่วมกันในอนาคต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจ เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย มีความโดดเด่นด้าน iLearning, IT และสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ และมีความพร้อมในด้าน WiFi HotSpot ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระบบ eLearningนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาร่วมมอบประสบการณ์และความรู้ในภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาอีกด้วย ดังนั้นทรูในฐานะพันธมิตรทางการศึกษา จึงขอการันตีในความพร้อมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยร่วม สนับสนุนเทคโนโลยีไร้สาย และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่ช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป"
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013112115111.doc
2013112115112.jpg
2013112115113.jpg
2013112115114.jpg
 
ทีมงาน