หัวข้อ :  สิงห์มะหาดโฉมใหม่ ยึดมั่นอุดมการณ์ พร้อมรับ AEC
เมื่อวันที่ 10/1/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยืนยัน ยังคงยึดมั่นอุดมการณ์ สิงห์แห่งชุมชน ปลูกฝังนักศึกษาให้สนใจการเมือง พร้อมปูพื้นฐานความรู้ เตรียมบัณฑิตพร้อมรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากสิงห์เงิน สู่ สิงห์มะหาด สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว หลังจากที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 และใช้ ‘สิงห์เงิน’ เป็นสัญลักษณ์ประจำคณะตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา ล่าสุดทางคณะรัฐศาสตร์ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์จาก “สิงห์เงิน” เป็น “สิงห์มะหาด” ซึ่งมีที่มาจากต้นมะหาด ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อพูดถึง สิงห์มะหาด ก็รู้ได้ทันที ว่าหมายถึง คณะรัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อีกทั้ง ต้นมะหาด ซึ่งสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เองก็มีความหมายที่ดี เป็นสิริมงคล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังยึดมั่นและคงความเป็นสิงห์แห่งชุมชนไว้ นั่นคือ เน้นการเรียนการสอนที่ใกล้ชิดกับชุมชน การช่วยเหลือชุมชน และนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างถูกต้องและตรงจุด อันจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ทางคณะรัฐศาสตร์จัดขึ้น อาทิ โครงการค่ายอาสาต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงชุมชนมากขึ้น มองอนาคต คาดหวังขยายสาขาเพิ่มเติม ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 1,200 คน หลายปีที่ผ่านมา บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่สามารถสอบเข้ารับราชการเป็นทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ และเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี นอกจากนี้ด้านคณะผู้บริหารเองก็มีความคิดที่จะเปิดสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่เนื่องด้วยยังขาดแคลนบุคลากรในสาขาดังกล่าว รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่รองรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาเหล่านี้ในระดับภูมิภาคมีค่อนข้างน้อย ทำให้โครงการเหล่านี้ต้องชะงักไว้ก่อน แต่ในอนาคตหากมีความพร้อมด้านต่างๆมากขึ้น ก็มีโอกาสที่ทางคณะรัฐศาสตร์จะเปิดสอนในสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาและรองรับความเปลี่ยนแปลงจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ที่จะมีขึ้นในปี 2558 เรียนรู้รัฐศาสตร์ จากสิ่งรอบตัว ตลอดเวลาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ เป็นประจำทุกปี การนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ มีการเชิญอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองโครงการนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการค้นหาตัวแทนนักบริหารที่มีความสามารถด้าน การบริหารงานและองค์กร ดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลตัวอย่างเหล่านี้มาถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงาน การปกครององค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักศึกษา ซึ่งตำแหน่งนักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ประจำปี 2554 สาขาส่วนภูมิภาค ได้แก่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 และนายจำนัล เหมือนดำ นายอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ด้านสาขาส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เมธีวิจัยอาวุโส สาขาสังคมศาสตร์ และนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ขณะเดียวกัน ก็ปลูกฝังให้นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมือง อาทิ โครงการแลเลือกตั้ง สังเกตการณ์ : สิงห์เงินปฏิบัติการเลือกตั้ง ’54 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ที่หน่วยเลือกตั้งภายใน อ.หาดใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกระบวนการเลือกตั้งด้วยตนเองพร้อมทั้งช่วยดูแลความเรียบร้อยในการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาตระหนักและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เตรียมหลักสูตรพร้อมรับ ASEAN การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ที่จะมาถึง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎการยกเว้นภาษีนำเข้า-ส่งออก การยกระดับมาตรฐานการศึกษา การวางมาตรฐานวิชาชีพให้มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศอาเซียน ซึ่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงมุ่งเพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับเหล่านักศึกษา โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านที่มีความรู้และคลุกคลีอยู่ในวงการอาเซียน มาบรรยายในโอกาสพิเศษต่างๆ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตลอดหลักสูตรที่นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ปกครองทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่านอกจากบุตรหลานจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่แล้ว ยังจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ ผู้ปกครองสามารถติดตามความเป็นอยู่และผลการเรียนของนักศึกษาได้โดยตรงกับทางอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมั่นใจได้ว่า...บุตรหลานของทุกท่านจะมีความสุขกับการเรียนในรั้วขาว-แดงแห่งนี้จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับประเทศชาติ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20121109421.doc
20121109422.jpg
20121109423.jpg
20121109424.jpg
 
ทีมงาน