หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดพิธีประทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 13/11/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ได้รับประทานพระอนุญาต จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานในพิธีฯ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยในปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเดียวกันได้ประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” ให้แก่นายมนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์ประจำปี 2550 ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 816 คน
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013111315371.doc
2013111315372.jpg
 
ทีมงาน