หัวข้อ :  HATYAI POLL 4/56 “ประชาชนคิดอย่างไรกับ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม"
เมื่อวันที่ 8/11/2556    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ์การคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม (สุดซอย) โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 600 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 6 -8 พฤศจิกายน 2556
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201311816351.pdf
 
ทีมงาน