หัวข้อ :  HATYAI POLL 3/56 “การเฝ้าระวังภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม"
เมื่อวันที่ 8/11/2556    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับมุมมองภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 13 -17 ตุลาคม 2556
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201311816341.pdf
 
ทีมงาน