หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
เมื่อวันที่ 6/11/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ม.หาดใหญ่) พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ออกแถลงการณ์ในนาม ม.หาดใหญ่ คัดค้านการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล โดย ม.หาดใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อเนื้อหาของร่างกฎหมาย นิรโทษกรรม ที่มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักนิติรัฐ และหลักการพื้นฐาน กระบวนการพิจารณาตรากฎหมายที่ขาดความโปร่งใส ส่งผลเสียหายต่อระบบกฎหมายไทย และกระบวนการยุติธรรมของประเทศ นอกจากนี้ ม.หาดใหญ่ยังจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจนต่อการไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าว อาทิ เปิดเวทีให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จัดขบวนรถรณรงค์ต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม นักศึกษาขึ้นเวทีรวมพลคนสงขลาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อพ.ร.บนิรโทษกรรม เป็นต้น -------------------------------------------------------- คำแถลงการณ์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การคัดค้านการออกกฏหมายนิรโทษกรรม การที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีการแก้ไขมาตรา 3 ความว่า ให้บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง หรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ.2547 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบยกเว้นความรับผิดในทุกกรณี นั้น การกระทำดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นการส่งเสริมการกระทำทุจริต ส่งผลให้ทั้งตัวการผู้สนับสนุน และผู้ถูกใช้ให้กระทำ ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งจะทำให้การคอร์รัปชันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขี้น อีกทั้งปัจจุบัน สภาพสังคม สภาพการเมือง และรวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในห้วงวิกฤติ การกระทำที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมา ถือเป็นการทำลายระบบคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมอย่างร้ายแรง รวมถึงเป็นการทำลายหลักกฎหมายสร้างความแตกแยกในสังคมและเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เยาวชนไม่สามารถเรียนรู้หรือเอาเป็นเยี่ยงอย่างของนักการเมืองที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงเจตนารมณ์ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่จะเป็นแหล่งแสดงพลังมวลชนในการร่วมขับเคลื่อนความถูกต้องและความดีงามเพื่อประเทศชาติ พวกเราจึงขอยืนยันและคัดค้านการผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และเน้นย้ำจุดยืนว่าบรรดาคดีในฐานความผิดคอร์รัปชันและคดีอาญาทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องของกระบวนการยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป อนึ่ง ภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน ไม่เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลโดยขาดหลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักความโปร่งใส ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานที่รัฐบาลควรยึดมั่นพร้อมทั้งควรนำมาบริหารประเทศ ความละเลยเพิกเฉยนี้ถือที่เป็นการทำร้ายประเทศไทยจนพวกเราคนไทยทนเห็นความหายนะของบ้านเมืองไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้นหยุดทำร้ายประเทศชาติ หยุดทำลายกระบวนการยุติธรรม คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทนให้ฝ่ายรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรบริหารประเทศต่อไปอีกไม่ได้
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201311615331.doc
201311615332.jpg
201311615333.jpg
201311615334.jpg
 
ทีมงาน