หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่สร้างเครือข่ายการศึกษา จัดโครงการ“อันดามันสัญจร… ม.หาดใหญ่สู่อาเซียน”
เมื่อวันที่ 21/10/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่สร้างเครือข่ายการศึกษา จัดโครงการ“อันดามันสัญจร… ม.หาดใหญ่สู่อาเซียน” ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าจัดกิจกรรมโครงการ”อันดามันสัญจร...ม.หาดใหญ่สู่อาเซียน” ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมี นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูจากโรงเรียน ในจังหวัดกระบี่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในโครงการฯ นอกจากการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมทางการศึกษาร่วมกันแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อด้านการศึกษาที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหลายท่าน อาทิ การบรรยายเรื่อง “การศึกษาไทยสู่อาเซียน” โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การบรรยายเรื่อง “คุณภาพการศึกษาสู่อาเซียน” โดย นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 13 การบรรยายเรื่อง “ผลิตบัณฑิตด้วยคุณภาพวิชาการ” โดย ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , การบรรยายเรื่อง “นโยบาย-ความร่วมมือทางการศึกษา โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ ยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชนในปัจจุบันอีกด้วย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
2013102116351.doc
2013102116352.jpg
2013102116353.jpg
2013102116354.jpg
 
ทีมงาน