หัวข้อ :  HATYAI POLL 2/56 “ผลลัพธ์การเจรจาแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"
เมื่อวันที่ 14/10/2556    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเจรจากับกลุ่ม BRN ในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  จำนวน 801  คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่  3-7  ตุลาคม  2556  


 
ดาวน์โหลดไฟล์
201310141151.pdf
 
ทีมงาน