หัวข้อ :  สช.จับมือม.หาดใหญ่ เปิดป.บัณฑิตฯสำหรับครูเอกชน
เมื่อวันที่ 27/12/2554    โดย สำนักสื่อสารองค์กร

สช.จับมือ ม.หาดใหญ่ เปิดป.บัณฑิตฯ สำหรับครูเอกชน

                 

                สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการจัดโครงการพัฒนาครูในสังกัดสถานศึกษาเอกชน ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีครูเอกชนเข้าร่วมโครงการรุ่นแรก จำนวน 300 คน และมีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเสวนาหัวข้อ“ป.บัณฑิตกับความเป็นมืออาชีพของครูเอกชน” ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

            นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาฯ สช. เปิดเผยว่า “ปีนี้ถือเป็นปีแรกและโครงการแรกที่ สช.ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการเปิดหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552 คุรุสภาไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ ทำให้เกิดปัญหากับครูเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้ว่า ครูรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และครูเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะต้องเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ หลังโรงเรียนบรรจุให้ทำงานครบ 2 ปี เพื่อจะได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถูกต้องตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำคัญครูเอกชนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะได้รับสิทธิ์ในการสอบบรรจุเข้าสอนในโรงเรียนของรัฐ และจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเช่นเดียวกับครูของรัฐเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองว่า ครูผู้สอนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพ ดังนั้น สช.จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ ม.หาดใหญ่ ในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯสำหรับครูเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช โดยรุ่นแรกมีครูเอกชนเข้าเรียน ป.บัณฑิตฯ ถึง 300 คน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ และคาดว่าจะมีโครงการความร่วมมือกับ ม.หาดใหญ่ในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯอีกในรุ่นต่อ ๆ ไป”

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร เทพนวล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงความพร้อมของม.หาดใหญ่ว่า “ม.หาดใหญ่มีประสบการณ์ในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ ตั้งแต่ปี 2550 โดยดำเนินการสอนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาอย่างเคร่งครัด ทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากสช.จนกระทั่งได้ลงนามความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรป.บัณฑิตฯ รุ่นนี้ขึ้น ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความพร้อมของ ม.หาดใหญ่ จึงกล่าวได้เลยว่าเรามีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ด้านหลักสูตรที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ของคุรุสภา มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการสอนอย่างมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง อาทิ ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ ม.ราชภัฏสงขลา เป็นต้น มีระบบการฝึกสอนที่ได้มาตรฐานและมีอาจารย์ทำการนิเทศนักศึกษาทุกภาคเรียน  นอกจากนี้ยังพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีระบบสืบค้นตำราเรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ จึงมั่นใจได้เลยว่าครูที่มาเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ ที่ม.หาดใหญ่จะสามารถจบหลักสูตรออกไปเป็นครูมืออาชีพได้อย่างแน่นอน ”


 
ดาวน์โหลดไฟล์
2011122714361.doc
2011122714362.jpg
2011122714363.jpg
 
ทีมงาน