หัวข้อ :  HATYAI POLL 1/56 “ ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดสงขลาที่มีต่อการเลือกตั้งนายก อบจ. จังหวัดสงขลา"
เมื่อวันที่ 9/10/2556    โดย สำนักวิจัย

หาดใหญ่โพลระบุ “ชาวสงขลาตื่นตัวการเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา ส่วนใหญ่อยากได้ นายก อบจ.สงขลา ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถทำตามนโยบายได้จริง โค้งสุดท้ายความนิยมของผู้สมัครจากพรรคการเมืองเก่ากำลังนำ”

สรุปผลการสำรวจ

ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  คนสงขลาต้องการให้นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา )มากที่สุด (ร้อยละ 45.3) รองลงมา นายอุทิศ ชูช่วย (ร้อยละ  38.6)  นายจรัญ อรุณพันธุ์ (ร้อยละ 3.6) และนายพิณ คงเอียง  (ร้อยละ 3.0) โดยที่มีประชาชนร้อยละ 9.5 ที่ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา ) ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.7 ทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา )

 


 
ดาวน์โหลดไฟล์
20131099371.pdf
 
ทีมงาน