หัวข้อ :  “ก้าวสู่อนาคตการตลาด 4.0” กับวันนักการตลาดสัญจร.... ภาคใต้ ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 7/10/2556    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 9 ระดมนักการตลาดชั้นครู ผู้ประกอบการแถวหน้า เตรียมก้าวสู่อนาคตการตลาด 4.0 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากคุณมานิต รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท มงคลเศรษฐี เอสเตท จำกัด บรรยายในหัวข้อ “Moving towards Marketing 4.0 : ก้าวสู่การตลาด 4.0” คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planning Director บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “Moving towards Digital Marketing : ก้าวสู่การตลาดโลกดิจิตอล” และดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ประธานกรรมการบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ 711 บรรยายในหัวข้อ “Moving towards Difference and Insight Spiritual : ก้าวสู่การสร้างความแตกต่าง พิชิตจิตวิญญาณผู้บริโภค” คุณมานิต รัตนสุวรรณ กล่าวถึงการก้าวสู่การตลาด 4.0 ว่า การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ยุคใหม่เป็นยุคแห่งจิตสำนึกซึ่งทำให้ภาคธุรกิจต้องมีจิตสำนึกต่อสังคมและผู้บริโภค โดยมีการสื่อสารที่เข้าถึงจิตวิญญาณของผู้บริโภค ด้านปัจจัยที่จะนำผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จนั้น ผู้ประกอบการควรคำนึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ คือ ตาถึง-ในการเลือกประกอบธุรกิจใดๆ มีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างแม่นยำ ใจถึง-กล้าเปลี่ยนแปลง มือถึง-มีความสามารถในการประกอบธุรกิจนั้นๆ มีทีมงานที่มีความสามารถ และบุญถึง-การทำความดี มีคุณธรรมในการทำงาน เรียกได้ว่าธุรกิจต้องมีจิตสำนึกต่อสังคมนั่นเอง ทั้งนี้ความใฝ่รู้ เท่าทันโลกก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทิ้งไม่ได้ การหาคนต้นแบบ บุคคลตัวอย่าง เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เราประสบความความสำเร็จได้ทางหนึ่ง ที่กล่าวมานี้รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้มีชื่อเสียงบุคคลต่าง ๆ ทั้งยังต้องมีความจริงจัง จริงใจในการพัฒนาตนเองอย่างดีที่สุด การอ่านมากและฟังมากจึงเป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาตนเอง ทีสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การทำธุรกิจด้วยความรัก รักที่จำสิ่งนั้นทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ได้นำเสนอธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งในการทำการตลาด อาทิเช่น ตราช้าง เพลินวาน เจ๊กเม็ง เป็นต้น พร้อมเสริมว่า การที่ภาคธุรกิจจะประสบความสำเร็จในการตลาดโลกดิจิตอลนั้น จะต้องนำเสนอตัวตนของผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นออกมาสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุด ซึ่งในยุคดิจิตอลนี้ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดพึงมีความกระตือรือร้น รวดเร็ว ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งนี้ความมี“เสน่ห์”ของผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่ผู้บริโภครอคอย ดังนั้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือที่เรียกว่า IMC จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในการสร้างคุณค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้สัมผัส มีประสบการณ์ร่วม และบอกต่อสู่ผู้ใช้บริการท่านต่อๆ ไป ผ่านโลกดิจิตอล ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง “กว่าจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเนเจอร์กิฟ” พร้อมมุมมอง “ในทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาส ทุกความคิด ย่อมมีความแตกต่าง” ความแตกต่างทำให้เนเจอร์กิฟสามารถพิชิตจิตวิญญาณของผู้บริโภคได้ ผมทำให้กาแฟเป็นมากกว่ากาแฟโดยการเสริมคุณค่าที่ผู้บริโภคต้องการเข้าไป เช่น การควบคุมน้ำหนัก การบำรุงด้านต่างๆ เป็นต้น ทั้งยังสร้างความผูกพันต่อสินค้า โดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจและความไว้วางใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ เนเจอร์กิฟยังเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ระบบประหยัดพลังงาน การสร้างระบบกำจัดของเสียที่มีคุณภาพ รวมไปถึงทำกิจกรรมกับสังคมที่ เนเจอร์กิฟทำมากกว่า CSR นั่นคือ การสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกับสังคม (Creating Shared Value : CSV ) โดยมุ่งสร้างคนดีให้กับสังคมด้วยโครงการต่าง ๆ อย่างมากมายและต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภค นำไปสู่การบอกต่อและความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ของเนเจอร์กิฟ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201310710301.doc
201310710302.jpg
201310710303.jpg
201310710304.jpg
 
ทีมงาน